Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelchique en cliënt waarop Nagelchique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

artikel 2. Verplichtingen van Nagelchique
Nagelchique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de momenteel bekende stand der wetenschap. Nagelchique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

artikel 3. Afspraken
Een gemaakte afspraak is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd. De cliënt moet verhindering m.b.t een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een (1) werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Nagelchique telefonisch, via Whats-app of mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelchique 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden in geval van overmacht; zulks ter beoordeling van Nagelchique.

artikel 4. Betaling
Nagelchique vermeldt alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in Nagelchique. Alle gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelchique vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in Nagelchique. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Termijnbetalingen zijn hierbij niet toegestaan.

artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagelchique voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Nagelchique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de cliënt redelijkerwijs kan veronderstellen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelchique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaartsysteem. Het telefoonnummer van de cliënt wordt enkel en alleen gebruikt, indien Nagelchique cliënt op de hoogte wil stellen van een wijziging van de afspraak. Nagelchique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelchique zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

artikel 6. Geheimhouding
Nagelchique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verstrekt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelchique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

artikel 7. Aansprakelijkheid
Nagelchique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelchique is uitgegaan van, door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige, informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelchique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Nagelchique.

artikel 8. Garantie
Nagelchique geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- De cliënt andere producten dan door Nagelchique geadviseerde heeft gebruikt voor onderhoud van de kunstnagels.
- De cliënt de adviezen van Nagelchique voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals op de website van Nagelchique vermeldt is (onderhoud kunstnagel) niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt jonger dan 18 jaar is.

artikel 9. Beschadiging en diefstal
Nagelchique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten van Nagelchique beschadigt. Nagelchique meldt diefstal altijd bij de politie.

artikel 10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking, liefst schriftelijk gemeld worden aan  Nagelchique. Nagelchique moet de desbetreffende cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelchique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelchique en de desbetreffende cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de klager het geschil voorleggen via gerechtelijke instanties.

artikel 11. Fatsoenlijk gedrag
De cliënt behoort zich in Nagelchique volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden fatsoenlijk te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen ongewenst gedrag blijft vertonen, heeft Nagelchique het recht de cliënt de toegang te weigeren.

artikel 12. Roken
In Nagelchique wordt niet gerookt of drugs gebruikt.

artikel 13. Recht
Op elke mondelijke of schriftelijke overeenkomst tussen de cliënt en Nagelchique is het Nederlands recht van toepassing.

artikel 14. Leeftijd
De minimale leeftijd die Nagelchique hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gel-lak) is 17 jaar. Cliënten van 17 of 18 jaar dienen schriftelijke toestemming van een ouder te overleggen.